Zpracování osobních údajů

 

Vaše jméno, emailová adresa a telefon nám slouží pouze k tomu, abychom Vám mohli odpovědět na dotaz.
Tyto osobní údaje zpracováváme přesně podle GDPR.

 

 

 

 

 

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Svitap J.H.J. spol. s.r.o., IČ 465 097 55, DIČ CZ 465 097 55, se sídlem ve Svitavech (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Kijevská 423/8, 568 02 Svitavy

email: svitap@svitap.cz

telefon: +420 461 568 111

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě vyplnění kontaktního formuláře.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro zodpovězení Vašeho dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • zodpovězení dotazu, který jste zadal/a prostřednictvím kontaktního formuláře podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • zodpovězení Vašeho dotazu; jsou vyžadovány jen osobní údaje, které jsou nutné pro kontakt mezi Vámi a správcem (jméno, příjmení a emailová adresa), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro zodpovězení dotazu ze strany správce.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou, což znamená následující:
 • V databázi po dobu 3 let od zadání dotazu. Poté jsou data v databázi anonymizována.
 • Databáze jsou pravidelně zálohovány. Zálohy starší 14 dnů jsou pravidelně mazány

 

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou pověření zaměstnanci správce.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť (ve formě silných hesel, antivirových programů a dalších softwarových zabezpečení).
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby, se kterými má správce uzavřené smlouvy zavazující tyto osoby k dodržování podmínek ochrany osobních údajů dle GDPR.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.6.2018.